Skip to main content

Betere beloning voor natuurinclusieve landbouw hard nodig

Vandaag publiceert de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel de brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’. Wij doen dit samen met het Wereld Natuur Fonds. Tien boeren delen hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s. Deze ondernemers zijn trots op behaalde resultaten zoals betere bodemgezondheid en toename van het aantal weidevogels, maar constateren dat de publieke en private beloning voor hun manier van ondernemen nog onvoldoende is, zowel qua hoogte als qua duur. 

Ga naar de brochure

 

Aan het woord komen melkveehouders en akkerbouwers die naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering zijn overgestapt. Aan het woord komen melkveehouders en akkerbouwers die naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering zijn overgestapt. Het zijn ondernemers die zuinig zijn op wat ze hebben, volop aandacht hebben voor de bodem, de natuur voor zich laten werken en genieten van de positiviteit die dit oplevert. 

Bekijk hier video's van de boeren die in de brochure aan het woord komen

 

Maatschappelijke meerwaarde 

De boeren die hun bedrijf zo inrichten, doen dit om toekomstbestendig te zijn. Het levert structurele meerwaarde op, ook voor de maatschappij als geheel. De ervaring die deze boeren echter ook delen, is dat de vergoedingen die zij nu ontvangen voor een natuurvriendelijkere bedrijfsvoering meestal te laag en te onzeker zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat pas als de overheid en het bedrijfsleven de meerwaarde van boeren met de natuur echt begrijpen, de vergoedingen hoger en structureler van karakter kunnen worden.  

 

Oproep  

De boeren komen vanuit hun praktijkervaring met de volgende aanbevelingen om natuurinclusief ondernemen aantrekkelijker te maken: 

  1. Oproep aan marktpartijen: zorg ervoor dat voedingsmiddelen afkomstig van natuurinclusieve landbouw herkenbaar in het schap van de supermarkt komen te liggen, zodat de consument bereid is hiervoor een meerprijs te betalen.   

  1. Oproep aan overheden: boeren die een bijdrage leveren aan natuur en biodiversiteit, verdienen voor deze maatschappelijke dienst structureel  een vaste vergoeding. Nu zijn ze helaas nog afhankelijk van kortlopende subsidieregelingen die regelmatig veranderen of die onverwacht worden stopgezet. 

  1. Natuurinclusieve landbouw kan op vele manieren gerealiseerd worden.  Ga uit van duidelijk meetbare doelen en geef ondernemers zelf de ruimte om deze doelen te bereiken.  

  1. Zorg dat ecologische kennis over de impact van natuurinclusieve landbouw beter ontsloten wordt voor boeren. Dit zal ertoe leiden dat veel meer boeren enthousiast worden en bereid zijn om de overstap te maken.  

  1. Ondersteun innovatieve boeren die werk maken van natuurinclusieve landbouw via een transitiefonds bij hun noodzakelijke investeringen, zoals het aanpassen van machines voor strokenteelt; 

  1. Bied natuurinclusieve boeren meer zekerheid door langdurige pachtcontracten aan te bieden. 

 

Inspiratie 

“Deze praktijkverhalen zijn bedoeld ter inspiratie voor alle betrokken partijen, van overheden, voedingsmiddelenfabrikanten en supermarkten tot en met de consument, om bij te dragen aan het verdienmodel van natuurinclusieve agrarische ondernemers”, zegt Natasja Oerlemans namens het Wereld Natuur Fonds. “Ook willen we graag boeren inspireren die de eerste stappen willen zetten naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering  door de voordelen ervan te tonen” voegt Ronald Hiel toe namens het Deltaplan. 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Ronald Hiel via ronald.hiel@samenvoorbiodiversiteit.nl of 06 53 74 37 87.