Aan de slag met de biodiversiteitsmonitor in het van Gogh Nationaal Park

Vijftig melkveehouders gaan in 2020 aan de slag met de praktijkscan biodiversiteitsmonitor in het Van Gogh Nationaal Park in oprichting. De melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verbeteren ten bate van de biodiversiteit, waterkwaliteit, een vitale bodem en landschap. Met de biodiversiteitsmonitor scoren ze met prestatie-indicatoren hun bedrijfsvoering. In het najaar gaan nog honderdvijftig melkveehouders extra met de biodiversiteitsmonitor aan de slag. De ambitie is om binnen drie jaar door te groeien naar 600 ondernemers.

 

Gebiedsgerichte aanpak
Brabants Bodem is één van de projecten uit het Interbestuurlijke programma Vitaal Platteland van het ministerie van LNV. In het project werken 11 partijen samen, waaronder het ministerie, provincie Noord-Brabant, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Waterschap De Dommel en Brabants Landschap. Doel is het versterken van biodiversiteit, verbeteren van waterkwaliteit een vitale bodem en een aantrekkelijk landschap waar tegenover een gezond verdienvermogen staat voor agrarische ondernemers die daar een waardevolle bijdrage aan leveren. De biodiversiteitsmonitor bestaat uit een set integrale duurzaamheidsindicatoren, waarmee de inspanning van de agrariërs wordt omgezet in de financiële beloning voor de ondernemers.

 

KPI’s voor biodiversiteitsherstel
Stap één om te komen tot een praktijkproject biodiversiteitsmonitor was het bepalen van de factoren die in het Van Gogh Nationaal Park van meerwaarde zijn voor biodiversiteit én waar de boer met zijn bedrijfsvoering invloed op heeft. In Brabants Bodem heeft dat een lijst van 13 indicatoren opgeleverd, waarvan de eerste 8 dezelfde indicatoren bevat als de ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’. Deze is door de zuivelverwerkers, Rabobank en Wereld Natuur Fonds opgesteld en bestaat uit o.a. hoger % eiwit van eigen land, hoger % blijvend grasland en lager N-bodemoverschot. De overige 5 indicatoren in het Van Gogh Nationaal Park zijn indicatoren die specifiek bijdragen aan de opgaven waar het gebied voor staat. Hieronder vallen meer weidegang, minder gebruik van stikstofkunstmest, hoger % groen-blauwe dooradering en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Vervolgens zijn met alle 11 partijen streefwaarden bepaald voor de indicatoren. Daarbij is gelijk vastgelegd op welke wijze de indicatoren worden gemonitord en geborgd. Dat laatste is nodig om de ondernemers te kunnen belonen voor hun prestatie. Op dit moment wordt de beloningsregeling uitgewerkt om deze in het najaar open te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de beloningsregeling uit het vergelijkbare project Duurzame Melkveehouderij in Drenthe waarbij melkveehouders met de hoogste score 3 jaar lang maximaal €5.000,- beloning ontvangen.

 

Samen voor biodiversiteit
Voor echt succes van de biodiversiteitsmonitor is het essentieel dat de komende drie jaar de overheid en het bedrijfsleven samen de beloning structureel vorm gaan geven. Dit kan op vele manieren: denk daarbij bijvoorbeeld aan toegang tot of korting op pachtgrond, verminderde regeldruk, een plus op de melkprijs en rentekorting. Zo wordt op een positieve manier samen gewerkt aan het behalen van doelen op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit een vitale bodem en landschap. Daarnaast zorgt het ervoor dat ondernemers die hier een grote bijdrage aan leveren een goede boterham blijven verdienen.

 

Meer weten?
Neem voor meer informatie over Brabants Bodem of praktijkproject biodiversiteitsmonitor in het van Gogh Nationaal Park contact op met Andrea Almasi via aalmasi@brabant.nl of 06 18 30 34 42.