Partnerwebinar 'Biodiversiteitsherstel praktisch mogelijk maken'

Graag nodigen wij u uit voor ons Partnerwebinar met als thema ‘Biodiversiteitsherstel praktisch mogelijk maken’. Het webinar vindt plaats op woensdag 23 juni van 15.00 - 17.00 uur. Het is bedoeld voor (aspirant) partners en supporters van het Deltaplan en andere partijen die graag hun steentje willen bijdragen aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

In het plenaire gedeelte krijgt u van ons een update over de activiteiten van het Deltaplan en verwelkomen we al onze nieuwe partners. Daarna geeft Imke de Boer van Wageningen University & Research haar visie op kringlooplandbouw en hoe daar in de praktijk al aan gewerkt wordt. Vervolgens kunt u deelnemen aan een van de onderstaande deelsessies waarin u alle gelegenheid heeft om met elkaar van gedachten te wisselen.
 
U kunt zich aanmelden voor het webinar via onderstaande button. Graag tot 23 juni!

Ik meld me aan

 

Het programma


15.00 uur  
Welkom
Door Ronald Hiel, directeur stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 
15.05 uur 
Welkom nieuwe partners en update vanuit het Deltaplan
Door Louise Vet, voorzitter stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel met aansluitend pitches van twee nieuwe partners over hun commitment
 
15.25 uur  
Terug naar de roots van ons voedselsysteem
Door Imke de Boer, hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen bij Wageningen UR
 
15.45 uur  
Interactieve deelsessies

 • Ontwikkelen van robuuste overgangszones bij Natura 2000-gebieden door gebiedsgerichte samenwerking
  Presentatie door Erik Back, voorzitter bestuurlijke adviescommissie Engbertsdijkvenen
  Facilitator Margo Meijerink, beleidsadviseur bij Deltaplan 
 • Hoe organiseer je in een gebiedsproces een gelijkwaardige dialoog tussen alle gesprekspartners?
  Presentatie door Roelof Westerhof, adviseur duurzaam landgebruik bij ORG-ID
  Facilitator Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur
 • Leerervaringen uit de praktijk: stapeling van verdienmodellen voor biodivers boeren
  Presentatie door Hans de Haan, projectleider bij LandvanWaarde
  Facilitator Jeen Nijboer, projectmanager Food & Agri bij Rabobank
 • Ecologisch bermbeheer: do’s and dont’s 
  Presentatie door Albert Vliegenthart, ecoloog bij De Vlinderstichting
  Facilitator Judy Koppenjan, beleidsadviseur bij Deltaplan

16.40 uur 
Terugkoppeling vanuit de deelsessies
Door alle facilitators
 
16:55 uur 
Afsluiting
Door Ronald Hiel

 

Toelichting deelsessies

1. Ontwikkelen van robuuste overgangszones bij Natura 2000-gebieden door gebiedsgerichte samenwerking

Een maatregelenpakket met minder effect op landbouw en meer onzekerheid t.a.v. het bereiken van Natura 2000-doelen? Of een maatregelenpakket dat dieper ingrijpt op de landbouw maar meer zekerheid biedt? Erik Back licht toe hoe de bestuurlijke adviescommissie Engbertsdijkvenen uiteindelijk een unaniem besluit nam over natuurherstelmaatregelen op landbouwgrond; hoe gekeken wordt naar de toekomst van de landbouw rondom dit natuurgebied en hoe deze transitie gefaciliteerd wordt. Ook geeft hij een toelichting op het belang van de inzet van dwingend instrumentarium door de provincie en de rekening die daarbij hoort.

2. Hoe organiseer je in een gebiedsproces een gelijkwaardige dialoog tussen alle gesprekspartners?

Een gebiedsproces loopt beter en er worden meer resultaten behaald als er sterke gesprekspartners aan tafel zitten. Roelof Westerhof van ORG-ID ervaart dat dit in de praktijk vaak wordt nagelaten. Zijn oproep aan partijen die gebiedsprocessen initiëren: investeer in een van je belangrijkste gesprekspartners: de boeren in het gebied. Maar hoe pak je dat aan en hoe definieer je succes? Hij illustreert zijn oproep voor empowerment met voorbeelden uit de praktijk. 

3. Leerervaringen uit de praktijk: stapeling van verdienmodellen voor biodivers boeren

LandvanWaarde is de naam van een nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Kern is dat het verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen organiseert, bundelt en als maatwerk aan boeren aanbiedt. Deze set van belonende prikkels moet boeren zodanig stimuleren dat natuurbeheer een volwaardige pijler onder hun bedrijfsvoering wordt. Dit jaar wordt het project afgesloten en krijgt het tevens een vervolg. Projectleider Hans de Haan presenteert de resultaten en ervaringen uit dit project en kijkt met u vooruit.

4. Ecologisch bermbeheer: do’s and dont’s

Bermen en groenstroken vormen een aanzienlijk deel van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen steeds belangrijker. Zeldzame planten en dieren zijn in Nederland soms zelfs alleen uit wegbermen bekend. Een ook voor bijen zijn ze een belangrijk leefgebied. Daarom is het van belang dat bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan onze biodiversiteit. Maar hoe pak je dat aan, en hoe weet je of je goed bezig bent? Albert Vliegenthart vertelt u meer over de do’s en dont’s van bermbeheer en het door De Vlinderstichting ontwikkelde keurmerk KleurKeur.