Skip to main content

Hoogheemraadschap Delfland brengt inspiratiegids biodiversiteit in waterbergingen uit

Het team natuur-inclusief ontwerp van Bureau Waardenburg heeft voor het Hoogheemraadschap van Delfland een inspiratiegids opgesteld om de biodiversiteit in waterbergingen te versterken. Delfland heeft zo’n 39 waterbergingen voor de tijdelijke opslag van regenwater in beheer, onderling erg verschillend van afmeting en karakter: natte bergingen, droge bergingen, kleine, grote en calamiteitenbergingen. Ze ontlasten niet alleen het boezemstelsel, maar zijn (in potentie) ook vaak een dankbare verblijfplaats voor planten en dieren.  De kansen voor het versterken van biodiversiteit staan beschreven in de gids.

De inspiratiegids kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld de komende onderhoudsbeurten van waterbergingen. Deze gids is het vervolg op een prijsvraag die het Hoogheemraadschap voor de bewoners van Delfland organiseerde. Hieruit ontstond het idee voor de inspiratiegids. 

De inspiratiegids geeft aan hoe er met maatregelen in inrichting en beheer biodiversiteitswinst kan worden bereikt. Het proces om tot de keuze van maatregelen voor een specifieke situatie te komen doorloop je in deze gids. Het zijn de stappen die je volgt in een ontwerpproces en die een beheerder er altijd bij kan pakken.  Elk onderdeel, zoals een oever, of bodem heeft tal van mogelijkheden om nieuwe kansen te creëren. Door deze in beeld te hebben (de keuzes worden vooral beeldend toegelicht), kunnen ze toegepast worden als daar aanleiding voor is. Ook andere waterschappen kunnen van deze methode gebruik maken.

Ga naar de inspiratiegids

Meer weten?

Neem dan contact op met Arda van Helsdingen via a.a.van.helsdingen@buwa.nl.