Skip to main content

Maak kennis met de 10 nieuwste projecten voor biodiversiteitsherstel!

Tien projecten voor biodiversiteitsherstel in de praktijk ontvangen een financiële bijdrage uit het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds. Vandaag is bekend geworden welke projecten dit zijn. In de gekozen projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, gemeenten en bedrijven samen om de lokale biodiversiteit te versterken. Het Innovatiefonds is in 2020 opgericht door de stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel. Maak hier kennis met de 10 inspirerende projecten die binnenkort van start gaan!

1. BûtenLOKAAL voor verbinding met de natuur - Friesland

In het Friese dubbeldorp Akkrum-Nes maken inwoners zich zorgen om de toenemende vervreemding van de natuur en het verdwijnen van groen in de omgeving. Daarom gaan in dit project dorpsbewoners, een boer, scholen, natuurorganisaties, een gezinshuis en de gemeente samen aan de slag om mensen weer dichter bij de natuur te brengen.

Samen ontstenen en vergroenen ze het dorp en richten ze een biodivers ‘buitenlokaal’ in van ongeveer 3 hectare om kinderen te laten kennismaken met de natuur. Het project gaat aan de slag met een aantal pijlers. Zo wordt een lokale, ecologische hoofdstructuur met nieuwe en bestaande landschapselementen ingericht, waaronder inheemse bomenrijen, singels, bosjes en natuurvriendelijke slootranden. Ook komt er meer ruimte voor groen op het schoolplein. Daarnaast wordt de lokale permacultuurtuin verder uitgebreid, met als doel de principes van voedselbossen en agroforestry verder bekend te maken. Verder wordt er een paden- en beleefstructuur aangelegd over het terrein waardoor dorpsbewoners het belang van biodiversiteit beter leren kennen. Kortom, door dit project wordt de lokale biodiversiteit versterkt en leren jong en oud meer over het belang en de schoonheid van natuur.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Arjen Brouwer via arjbro@hotmail.com.

 

2. Bijensnoer in Maastricht - Limburg

De solitaire bij staat centraal in dit project, want het gaat al jaren niet goed met deze bestuivers. Verschillende soorten zijn heel zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven doordat het nectar- en stuifmeelaanbod en de nestgelegenheid in ons land erg zijn teruggelopen. Daar willen de inwoners van Maastricht samen iets aan doen. Burgers, CNME, bedrijven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en de gemeente samen minibiotopen aan in de stad voor de wilde bij en andere insecten.

De minibiotopen dienen als stepping stones en bieden tegelijkertijd een educatieve factor. Het lint van minibiotopen dat uiteindelijk ontstaat wordt geadopteerd en onderhouden door burgers en bedrijven. Elk biotoop wordt een kleurrijk gezicht. Met als doel: een keten die de lokale biodiversiteit een boost geeft. Tijdens de bloeitijd wordt er een jaarlijkse fietstocht georganiseerd om mensen het belang van biodiversiteit bij te brengen. Elk najaar komt er een gezamenlijke onderhoudsactie met de inwoners en het bedrijfsleven.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Michel Leinders via michel.leinders@cnme.nl.

 

3. Boeren aan het roer – Overijssel/Gelderland

Een gezonde bodem, schone wateren en soortenrijke landschapselementen zoals heggen, houtwallen en akkerranden zijn doorslaggevend voor de biodiversiteit in het agrarische landschap. Daar liggen op dit moment nog veel kansen. Daarom gaan boeren in dit citizen science project aan de slag met de aanplant van groen en monitoring voor meer biodiversiteit. Dit alles doen ze in samenwerking met burgers. Samen onderzoeken ze hoe het ervoor staat op het boerenerf en brengen ze knelpunten in kaart, om daar vervolgens natuurinclusieve oplossingen voor te vinden.

Doel van het project is om de boer meer grip op biodiversiteit en natuurontwikkeling te geven. De metingen die boeren in dit project verrichten helpen om de potentie en noodzaak voor verhoging van de biodiversiteit in kaart te brengen. Dit inspireert de boer om de stap te zetten van theorie naar praktijk en helpt om gericht acties uit te voeren en bij te sturen waar nodig. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van Freshwater Watch, de Soil Health Toolkit en BIMAG. 

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Jeroen van der Brugge via j.van.der.brugge@aeres.nl.

 

4. Groene belevingspunten – Zuid Holland

De afgelopen jaren zijn er veel landschapselementen en groene zones verdwenen in het Groene Hart. Burgers, agrarische collectieven, kunstenaars, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en de provincie zetten zich in dit project in om die te herstellen. Om te leren over het belang hiervan worden de elementen door een educatieve route met elkaar verbonden.

De samenwerkende partijen in dit project willen de relatie tussen biodiversiteit, voedsel, landschap en cultuur belichten. Er worden bloemenlinten en acht Groene Belevingspunten gemaakt met eetnatuur, kruidentuintjes, insectenplekjes en verschillende landschapselementen. Bij deze Groene Belevingspunten worden Babbelende Insectenboxen geïnstalleerd die kinderen meer leren over biodiversiteit en landbouw. Hier vertellen vlinders, bijen en hommels – de natuurlijke helpers van de boer – allemaal hun verhaal. De bloemrijke linten door het landschap vormen een kleurrijk lint dat insecten helpt bij het vinden van voedsel en het fladderen van plek naar plek.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met stichting Struinen en Vorsen via secretaris@struinenenvorsen.nl.

 

5. Heggen en hagen in de Bollenstreek – Zuid Holland

Ook in de Bollenstreek zijn de laatste jaren steeds meer landschapselementen zoals hagen, bomen en houtwallen verdwenen om plaats te maken voor teelt. Burgers, boeren, natuurorganisaties, het Cultureel Historisch Genootschap, de provincie en het waterschap gaan samen aan de slag om deze elementen en daarmee icoonsoorten als de patrijs weer terug te brengen in het landschap.

Doel van dit project is het herstellen van de lokale biodiversiteit door het aanplanten van ten minste 1000 meter streekeigen heggen en hagen. Het karakter van de Bollenstreek wordt hiermee versterkt en gaat verrommeling van het landschap tegen. Bij het aanplanten kunnen burgers, bollenkwekers en het bedrijfsleven helpen, zodat er collectief bewustzijn ontstaat.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Anja van Servellen van ANLV Geestgrond via info@anlvgeestgrond.nl.

 

6. Hoogstambomen voor de spotvogel - Friesland

Het gaat niet goed met de spotvogel, een van de soorten die veel voorkwam op de Friese hofjes op het boerenerf. Dit komt onder andere door het verdwijnen van leefgebied voor de spotvogel: hij houdt van open gebied dat rijk is aan bosjes en struiken. En waar we het weidegebied zoveel mogelijk open willen houden, zijn er in de dorpen en op boerenerven van de Greidhoeke volop kansen voor het planten van streekeigen groen. Maar liefst 50 boeren, een grote groep burgers, natuurorganisaties, een school, overheden en het waterschap schieten in dit project de spotvogel te hulp. 

Samen planten ze op boerenerven hoogstamboomgaarden aan die als leef- en foerageergebied van de spotvogel dienen, en andere dieren zoals vleermuizen en insecten een handje helpen. Ze vormen 50 nieuwe oases in het gebied. De vruchten van de bomen worden met elkaar verwerkt in sap, jam, stroop, taart en zelfs in spotvogel-calvados. Op deze manier maken wordt ook de verbinding met de omringende gemeenschap gemaakt.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Marcia de Graaff via marcia@kening.frl.

 

7. Streekeigen landschapselementen op het erf - Zeeland

Landschapselementen zijn een belangrijke stimulans voor de biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap. Ze bieden bijvoorbeeld nest- en schuilgelegenheid voor insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Er zijn de afgelopen jaren veel landschapselementen in Zeeland verdwenen. Daarom zetten burgers, boeren, natuurorganisaties en de gemeente zich binnen dit project in voor een biodiverser boerenlandschap.

Doel is het aanleggen en herstellen van erfbeplanting op en rond erven en het aanleggen van landschapselementen van het buitengebied van Terneuzen. Samen planten de projectpartners meer inheems groen en elementen als hagen en struweel aan. Zo wordt de lokale biodiversiteit versterkt en behouden.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Sandra Dobbelaar via sandra.dobbelaar@landschapsbeheerzeeland.nl.

 

8. Takkenboskorven voor migrerende vissen – Zuid Holland

Migrerende vissen hebben het soms zwaar te verduren door de aanleg van sluizen en gemalen. Hierdoor verliezen de vissen hun habitat waar ze schuilen en voedsel vinden. Daarom gaan in dit project burgers, ReefSystems, waterschappen, gemeenten, basisscholen, de provincie en een politieke partij samen aan de slag voor migrerende vissen in de regio,

Het verlies aan habitat wordt hersteld door het aanleggen van takkenboskorven aan de damwanden. Deze dienen als voedsel-, voortplantings- en schuilplek voor de vissen, waaronder bedreigde soorten als de glasaal en driedoornige-stekelbaars. De takkenboskorven worden geplaatst langs een belangrijke vismigratieroute in Zuid Holland.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Jesse de Bont via info@reefsystems.org.

 

9. Hoopheggen voor biodiversiteit – Overijssel/Gelderland

Verbinding, voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken: deze zijn allemaal hard nodig voor de biodiversiteit. Helaas zijn de afgelopen jaren veel van de landschapselementen die dit bieden verdwenen in ons land. Burgers, boeren, bedrijven, scholen en natuurorganisaties realiseren daarom in dit project zoveel mogelijk ‘hoopheggen’ voor het versterken van de lokale biodiversiteit.

De aangeplante ‘hoopheggen’ vormen een ecologische dooradering van het landschap. Er worden alleen inheemse soorten aangeplant, waaronder kardinaalsmuts, meidoorn, sleedoorn, vuilboom en zwarte bes, die veel vogels, schimmels, mossen en insecten aantrekken. Ook komt de aanplant het bodemleven ten goede. Het project wordt medegefinancierd door lokale bedrijven, waardoor het bewustzijn over het belang van biodiversiteit wordt vergroot.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Jantine Schinkelshoek via jijbent@hoopheggen.nl.

 

10. Meer biodiversiteit op het Media NatuurPark – Noord Holland

Het Media Park in Hilversum ligt ingeklemd tussen bebouwing, een spoorlijn, wegen en landelijk gebied. Op dit terrein, waar veel mediabedrijven zijn gevestigd, kan het aanwezige groen naar een hoger ecologisch niveau worden getild. Burgers, burgerinitiatieven, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente versterken hier samen de aanwezige biodiversiteit.

Groene veldjes en hoekjes op het Media Park in Hilversum worden omgetoverd naar hoogwaardige ecologische zones in het ‘Media NatuurPark’. De projectpartners geven bezoekers voorlichting over het natuurlijke systeem op het Media Park en medewerkers van de mediabedrijven kunnen bijdragen aan de werkzaamheden voor biodiversiteitsherstel. Zo wordt een brede groep mensen gestimuleerd om kennis te maken met de natuur en meer te leren over het belang van biodiversiteit.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Ben Bus via benbus@online.nl.