Belangrijke rol voor biodiversiteit in Realisatieplan Visie LNV

Op 17 juni 2019 publiceerde het ministerie van LNV het ‘Realisatieplan Visie LNV’. In dit plan beschrijft het ministerie de beleidsinzet die de omschakeling naar kringlooplandbouw stimuleert. Omschakelen naar kringlooplandbouw is volgens het ministerie nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven.

Koppeling Realisatieplan met Deltaplan
Minister Schouten ziet een duidelijke koppeling tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Realisatieplan voor kringlooplandbouw. Zij stelt:

‘’Het uitgangspunt is dat de integratie van (functionele) agrobiodiversiteit op het bedrijf
gecombineerd met sterk verminderde emissies en zorg voor het landschap, leidt tot een
algehele verbetering van biodiversiteit in agrarisch gebied én in natuurgebieden. Bovendien
draagt agrobiodiversiteit bij aan kringlooplandbouw. De randvoorwaarden zijn dat de
voedselproductie met respect voor en in evenwicht met de leefomgeving plaatsvindt, waarbij
mest onderdeel is van de natuurlijke kringloop en emissies zo laag mogelijk zijn.”

”Vorig jaar is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgesteld door achttien leiders uit de landen
tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties. Ik maak
met de kwartiermakers afspraken over de meerjarige rijksinzet die voor dit Deltaplan nodig
is, onder andere bij het verkennen van verdienmodellen. Ook zal ik de praktijkkennis en
ideeën van de partijen die het Deltaplan dragen, betrekken bij het herzien van wet- en
regelgeving. Met deze beleidsinzet geef ik tevens invulling aan de oproep van de Kamer om
bij de maatregelen om de teruggang van insecten te keren, het verdienmodel van boeren als
zware prioriteit aan te merken.”

”De ideeën uit het Deltaplan over onder andere de biodiversiteitsmonitor en
landschapselementen betrek ik bij de GLB-pilots en het Nationaal Strategisch Plan.
Inmiddels heb ik budget vrijgemaakt voor ondersteuning van het uitvoeringsproces en voor
onderzoek conform de aanpak van het Deltaplan.’’

Samenwerking tussen Deltaplan en LNV
Louise Vet, de voorzitter van het Deltaplan, is verheugd over de inzet van het ministerie van LNV. ‘’Wij kijken ernaar uit om de komende jaren nauw samen te werken met LNV om het herstel van biodiversiteit in Nederland te realiseren.’’