Eerste stap naar een nationaal gebiedsregistratiesysteem afgerond

In oktober 2020 ging de Verkenning Gebiedsregistratie van start. Deze verkenning had als doel om de haalbaarheid te onderzoeken van een breed gedragen, nationaal gebiedsregistratiesysteem. Een nationaal gebiedsregistratiesysteem kan worden ingezet voor gebieden waarin op vrijwillige basis door ‘non-state actors’ (bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties) wordt gewerkt aan de versterking van biodiversiteit. De verkenning is begin november 2021 afgerond met een advies en werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

 

Ondersteunen van initiatieven voor herstel

Het registratiesysteem moet initiatieven voor biodiversiteitsherstel ondersteunen door ze zichtbaar te maken voor investeerders en andere stakeholders. Ook moet het registratiesysteem monitoring en kennisuitwisseling faciliteren en de coördinatie en coalitievorming tussen state en non-state actors stimuleren. Daarnaast moet het registratiesysteem het bovendien mogelijk maken om de resultaten van deze initiatieven in te brengen in een internationaal registratiesysteem waar momenteel aan gewerkt wordt.

 

Biodiversiteitsherstel op de kaart

In de verkenning is een overzicht gegeven van de mogelijke structuur van een nationaal registratiesysteem en de voorwaarden voor de opname van gebiedsgerichte initiatieven. Ook is gekeken in hoeverre drie al bestaande registratiesystemen aan de voorwaarden voor een nationaal systeem voldoen: ‘Biodiversiteit op de kaart’ (van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel), ‘CBD Area Based Commitments’ (uitgewerkt door UNEP-WCMC) en het ‘Voluntary Conservation Areas’ initiatief (VCA). Het VCA systeem blijkt inhoudelijk het beste aan te sluiten, terwijl ‘Biodiversiteit op de kaart’ het meest laagdrempelig en herkenbaar is, want het is gericht op Nederland. Het Area Based Commitments systeem zit hier tussenin. Een goede, inhoudelijke aansluiting op dit laatste systeem is een belangrijke voorwaarde om de nationale resultaten internationaal te laten meetellen.

 

Samenwerking met Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op basis van de resultaten is geadviseerd om gebruik te maken van de ervaringen van de bestaande systemen, maar door te ontwikkelen naar een nationaal gebiedsregistratiesysteem dat voldoende toegankelijk en herkenbaar is om bij te dragen aan samenwerking, kennisuitwisseling en monitoring op nationaal niveau. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel lijkt de meest logische plek om de registratie onder te brengen, waarbij het huidige registratiesysteem (‘Biodiversiteit op de kaart’) een goede basis kan zijn om vanuit te starten.

Een volgende stap is om nadere invulling te geven aan de organisatie, het beheer, de wijze van monitoring, de aansluiting op het internationale registratiesysteem van UNEP-WCMC en het gewenste schaalniveau van de registraties. Het Deltaplan Biodiversiteitherstel heeft aangeven in deze vervolgstap het initiatief te willen nemen, in nauwe samenwerking met de andere deelnemers aan de verkenning.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Ronald Hiel via ronald.hiel@samenvoorbiodiversiteit.nl. 

Lees meer over de verkenning