Skip to main content

Maak kennis met de 8 nieuwe projecten voor biodiversiteitsherstel

Vandaag zijn acht inspirerende projectvoorstellen voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland toegekend door het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken. Het fonds is in 2020 opgericht door de stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel. Maak hier kennis met de 8 projecten die binnenkort van start gaan!

 

1. Project ‘Duizend bloemen’
Olst-Wijhe, Overijssel
Van start in oktober 2020

Project Duizend Bloemen is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen. Het doel van het project is om de biodiversiteit in het buitengebied van Olst te versterken en te verzorgen. Dit gaan de deelnemers doen in een nieuwe samenwerking tussen bewoners, landeigenaren, grondgebruikers en andere stakeholders. In Olst zijn de landbouwgronden in het projectgebied veelal op traditionele wijze in gebruik. Dat betekent grasland met veelal Engels raaigras en akkerbouw met wisselteelt van aardappel, suikerbiet en mais.

Duizend Bloemen wil burgers en boeren bewust maken van het belang én de meerwaarde van een biodiverse woon- en leefomgeving, en daarnaast samen verandering in de praktijk teweegbrengen.  Dit doet ze door o.a. het introduceren van een platform, het aanplanten van inheemse en eetbare flora, het aanleggen van een bloemrijke akkerrand in Olst en het samen monitoren van biodiversiteit (citizen science).

Het project werkt aan structureel biodiversiteitsherstel door het creëren van schuilplaatsen en verbindingen voor planten en dieren, waardoor met name kwetsbare vogel- en insectensoorten zich kunnen herstellen en blijvend terugkeren.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Fransjan de Waard via eetbaarolstwijhe@gmail.com.

 

2. Project ‘Salland Biodivers’
Olst-Wijhe en Raalte (Salland), Overijssel
Van start in najaar 2020

Salland Biodivers is een samenwerking tussen circa 50 burgers en boeren, verenigd in Heel Broekland Bloeit, uit Broekland, Middel en de Elshof. Afgelopen voorjaar hebben zij samen zo’n 14.000 m2 bloemenmengsels gezaaid in de tuin, op het erf en in het weiland. Burgers zagen daardoor dat veel boeren voor natuurvriendelijkere landbouw willen gaan, en dat dit zelfs ten gunste kan zijn van de bedrijfsvoering. Dit draagt bij aan het versterken van de saamhorigheid in de buurt. Nu is de werkgroep klaar voor de volgende stap.

Doel is om biodiversiteit terug te brengen, mensen bewust te maken én te laten zien dat biodiversiteit ontzettend leuk is. Dit gaat de werkgroep doen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap. Dit zodat er hoogteverschillen en daarmee tevens een micro klimaat-ecosysteem ontstaat. Hierbij maakt het project d.m.v. snoeihout `stapelmuurtjes’ voor insecten en andere dieren. Ook worden op alle locaties diervriendelijke planten aangebracht die een 1e aanzet geven voor een groene oase. Daarna laat het project de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan om de diversiteit ook een natuurlijke uitstraling te laten krijgen.

Het project werkt aan structureel biodiversiteitsherstel door voor langere periode ruimten te creëren die veel verschillende biotopen gaan vormen en zo allerlei soorten aantrekken.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Guus Schutte via contact@guusschuttehovenier.nl of 06 20 02 40 47.

 

3. Project ‘Groene verbindingen Hondsrug Haren’
Landelijk Haren (Onnen, Glimmen en Noordlaren), Drenthe/Groningen
Van start in oktober 2020

Veel inwoners van Haren maken zich zorgen over de verdwijnende biodiversiteit, in het bijzonder de insecten, en zetten zich in om de biodiversiteit te vergroten. Zij zijn verenigd in Stichting Landelijk Gebied Haren. De werkgroep Bloeiende Bermen van SLGH heeft de regie en werkt nauw samen met Landschapsbeheer Groningen. De werkgroep onderhoudt contacten met betrokken boeren, perceeleigenaren en vereniging Dorpsbelangen.

De missie van het project is de biodiversiteit van de omgeving van Onnen, Glimmen en Noordlaren te vergroten en een brug te slaan tussen de verschillende werelden van agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding bij bewoners, boeren, recreanten en de gemeente Groningen. Activiteiten binnen het project zijn o.a. het in kaart brengen van bijzondere locaties, organiseren van informatiebijeenkomsten, ecologisch beheer en aanleg van twee bijenidylles en akkerranden.

Het project werkt aan structureel biodiversiteitsherstel door te zorgen voor een robuuster netwerk voor biodiversiteit én kennisdeling. Deelname aan het project betekent dat een eigenaar zich voor minstens 5 jaar bindt aan ecologisch beheer. Daarnaast moet het markeringssysteem leiden tot structurele bescherming van biodiversiteit.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Amande le Grand via alegrand789@gmail.com of 06 53 43 78 51.

 

4. Project ‘Kilometers bloemrijke oevers’
Regio Zoeterwoude, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiden, Zuid-Holland
Van start in oktober 2020

Het project Kilometers bloemrijke oevers wordt uitgevoerd door een coalitie bestaande uit vertegenwoordiging vanuit de gemeenten, het waterschap, wetenschap, burgerinitiatieven, ondernemers, boerenorganisaties, Landschapsfonds, Vogelbeschermingen en IVN. De coalitie zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden. Belangrijke activiteiten binnen het project zijn het in kaart brengen van ‘zwakke verbindingen’, het organiseren van bijeenkomsten, oevers omvormen tot bloemrijke oevers en het opzetten van monitoring (citizen science).

Dit project draagt structureel bij aan biodiversiteitsherstel doordat het deel uitmaakt van het Bijenlandschap, dat in 3 jaar tijd het aantal soorten bijen met 34% deed toenemen. Ook het creëren van een sterke binding tussen bewoners en de gebieden en het geven van nazorg en begeleiding bij beheer zorgen voor een structurele impact.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Hannie Korthof via h.korthof@odwh.nl of 071 4 08 33 65.

 

5. Project ‘Bloeiend Nieuwegein’
Nieuwegein, Utrecht
Van start in oktober 2020

In dit project wordt samengewerkt aan biodiversiteitsherstel door een coalitie bestaande uit burgerinitiatieven Bloeiend Nieuwegein en Groen doet Goed en de gemeente Nieuwegein. Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit in de buurt en betrekken van jeugd bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.

Bloeiend Nieuwegein gaat dit realiseren door verhoging van het bloemenaanbod in de gemeente en zo meer leefruimte te bieden aan bijen en insecten. Dit gebeurt door omzetten van grasstroken naar zaaibedden, die worden ingezaaid met zaad voor wilde bloemen. Ook wordt verharding omgezet naar bloemenweides. Deze natuurgerichte aanpak wil Bloeiend Nieuwegein combineren met het educatieve doel door samenwerking met basisscholen en integratie van de werkzaamheden in een natuur-lesprogramma. Verder wil het project de buurtbewoners betrekken door het concept Groen doet Goed: doe samen iets in, voor en met de natuur.

Dit project draagt structureel bij aan biodiversiteitsherstel door structurele omzetting van gras en verharding naar wilde bloemenweides en door het betrekken van basisschoolleerlingen bij het inzaaien, zodat zij deze kennis vroeg opdoen.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Josien van Harten via josien@bloeiendnieuwegein.nl.

 

 

6. Project ‘Hoeksche Waard Zoemt’
Hoeksche Waard, Zuid-Holland
Van start in oktober 2020

In project Hoeksche Waard Zoemt gaat een coalitie van natuurorganisaties, een landbouworganisatie, overheden, imkers, Velt, dorpsvereniging, burgers en Water Natuurlijk aan de slag met biodiversiteitsherstel. Doel van het project is herstel van biodiversiteit in de Hoeksche Waard en draagvlak hiervoor creëren onder de betrokken organisaties, bedrijven en de bevolking.

Het herstel wordt gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied. Het beheer van dit netwerk is door de verschillende grondgebruikers op elkaar afgestemd en zodanig gefaseerd dat insecten het gehele vliegseizoen voedsel kunnen vinden. Bedoeling is dat het netwerk van verbinding uitgebreid wordt over het hele eiland en binnen de dorpen in de omgeving.

Het project draagt structureel bij aan biodiversiteitsherstel door de structurele aanpassing van het beheer van de bermen, dijken en oevers in de verbindingszones. Hierdoor ontstaat bloemrijk grasland en dat is structureel van belang voor daaraan verbonden soorten. Ook de aanplant van rijen knotbomen draagt structureel bij aan herstel van biodiversiteit.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Joost Kievit via kievitjoost@gmail.com of 07 86 73 15 22.

 

 

7. Project ‘Bedrijventerreinen die bruisen’
Wapenveld, Gelderland
Van start in oktober 2020

In dit project slaan burgers, bedrijven, natuurorganisaties en lokale overheden de handen ineen. Nederland telt 4.000 bedrijventerreinen, die samen een oppervlakte van 1.121 km2 beslaan. Natuur lijkt op dit moment nog een bijzaak op bedrijventerreinen, terwijl er op deze terreinen een enorme potentie ligt voor natuurherstel. Dit project wil laten zien dat natuurontwikkeling de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.

De eerste pijler binnen dit project is de realisatie van een divers, inheems natuurgebied van 1.500 vierkante meter op het bedrijventerrein in Wapenveld, naast de productiefaciliteit van Leadax. Leadax vangt het regenwater van het dak al op in een vijver. Naast de regenwatervijver plant het project een Tiny forest – een dichtbegroeid, inheems bos – van 600 vierkante meter en een bloemrijk grasland van 500 vierkante meter.  De tweede pijler van dit project is natuurbeleving en buiten werken. De medewerkers van het bedrijventerrein waaronder de medewerkers van initiator Leadax zijn betrokken bij het ontwerpen, inrichten en aanplanten, verzorgen en beleven van het natuurgebied. Na realisatie volgen medewerkers korte trainingen in buiten werken, bosbaden, biodiversiteit monitoring en het effect van natuur op de gezondheid.

Dit project werkt aan structureel biodiversiteitsherstel door het bevorderen van de samenwerking tussen natuurorganisaties, hoveniers en groenvoorzieners en bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein van der Zeelaan zijn ruim 200 mensen dagelijks actief, dit project zorgt voor verbinding tussen de verschillende bedrijven en mensen in een natuurrijke en biodiverse omgeving.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Daan Bleichrodt via d.bleichrodt@ivn.nl of 06 15 52 91 61.

 

 

8. Project ‘Patrijs in het Bentwoud’
Zoetermeer, Waddinxveen, Hazerswoude Dorp, Zuid-Holland
Van start in najaar 2020

In dit project gaan burgers, boeren, waterschappen, gemeenten, de provincie, wildbeheereenheden, natuurorganisaties, vogelorganisaties en bedrijven samen aan de slag. Het gaat niet goed met de patrijs in het plangebied alwaar vooral akkerbouw met enige sierteelt plaatsvindt. Door het nemen van specifieke maatregelen samen met alle partijen in het gebied wil dit project het tij keren. De patrijs wordt daarbij gezien als een icoonsoort voor andere soorten en voor biodiversiteit in het algemeen.

Een belangrijk doel van dit project is toename van de patrijzenstand gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast is een integratie van de genomen maatregelen in de agrarische bedrijfsvoering en in het beleid van overheden m.b.t. beheer van hun grond, zodanig dat op termijn minder vergoedingen nodig zijn, een belangrijk element. Ook meer begrip bij burgers over wat er in het landelijk gebied speelt is een pijler. Activiteiten binnen het project zijn o.a. het afsluiten van meerjarige ‘bloemencontracten’, aanleg van struweel, insectenvriendelijk beheer, monitoring en educatie van bewoners en scholieren.

Dit project werkt aan structureel biodiversiteitsherstel door meerjarige en duurzame karakter van de geplande activiteiten, en samenwerkingen voor de lange termijn.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Joost van Beek via jgvanbeek52@gmail.com of 06 52 40 15 10.