Skip to main content

Realiseren van 10% groenblauwe dooradering in Nederland

Realiseren van 10% groenblauwe dooradering in Nederland
Ongeveer 60% van de landschapselementen is de laatste eeuw uit het Nederlandse landschap verdwenen. Het Aanvalsplan Landschap wil het tij keren en de landschapselementen zoals houtwallen, heggen, plassen en kwelders, terugbrengen in ons land. Het Aanvalsplan Landschap is een initiatief van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarin 125 partners samenwerken om biodiversiteit in Nederland te versterken.

 

Bouwstenen voor een gezond landschap
Landschapselementen zijn de ‘bouwstenen’ die samen een divers, gezond en biodivers landschap vormen. Naast houtige elementen zoals singels, bomenrijen, houtwallen, heggen, hagen, knotbomen, graften, griendjes en hoogstam-boomgaarden, gaat het om elementen met een begroeiing van kruiden en ruigten en natte elementen zoals slootkanten, natuurvriendelijke oevers en poelen. Ecologisch beheerde sloten kunnen ook tot landschapselementen gerekend worden evenals elementen als keverbanken of kruidenrijke akkerranden. Het netwerk van aan elkaar verbonden landschapselementen noemen we groenblauwe dooradering.

 

Natuur, klimaat, stikstof en waterkwaliteit
Het Aanvalsplan wil 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied realiseren. Hiermee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven voor natuur, klimaat, stikstof en waterkwaliteit. Dit blijkt ook uit onderzoek van Wageningen University and Research (WUR). Meer groenblauwe dooradering is ook van belang voor het versterken van landschappelijke kwaliteit, tegengaan van verdroging en draagt zeker ook bij aan het toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied als geheel.

 

Onderdeel NPLG
De doelstelling van 10% dooradering is inmiddels ook vastgelegd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De provincies vertalen dit nu in een regionale uitwerking als onderdeel van hun integrale provinciale programma´s (PPLG). Deze programma’s moeten in juli 2023 gereed zijn. De doelstelling van 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied komt neer op 223.700 hectare, waarvan 50% houtige elementen, 25% watergebonden en 25% kruidenrijke randen.

 

Verschillende kosten
De kosten voor de aanleg en de grondvergoeding zijn eenmalig en moeten het voor grondgebruikers interessant te maken om te investeren in landschapselementen. Ook krijgen grondgebruikers een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van de elementen. Voor deze financiering kan geput worden uit de nationale budgetten die gekoppeld zijn aan de internationale doelen voor klimaat, natuur en waterkwaliteit en (provinciale) landschapsfondsen. Ook de private sector kan in de toekomst een bijdrage leveren in de vorm van vergoeding van ecosysteemdiensten.