Update werkgroep Verdienmodellen (08/21)

 

Pilots grondfonds om doelen landelijk gebied te realiseren

In het landelijk gebied komen veel opgaven samen. Deze zullen op gebiedsniveau integraal opgepakt moeten worden. In de werkgroep Verdienmodellen gaf Bas Rüter namens onze partner Rabobank een toelichting op het zogeheten herallocatiefonds dat hierbij ingezet kan worden.

De Rabobank heeft het idee voor een herallocatiefonds uitgewerkt. Het idee achter dit fonds is dat er op vrijwillige basis gronden gekocht kunnen worden. In het gebiedsproces wordt bepaald welke functie deze grond krijgt. Zodra dit bekend is, worden de gronden (eventueel met beperkingen) weer verkocht. Het fonds zal een onafhankelijke beheerder krijgen. Nog dit jaar moet het fonds over 1 miljard euro beschikken en wordt er d.m.v. pilots bepaald of het fonds daadwerkelijk invulling geeft aan een behoefte.

Ga naar de PowerPoint

 

High tech voor biodiversiteit

‘‘70% Van de boeren wil best extensiveren, maar heeft daar geen verdienmodel voor. Als onze hypothese klopt, hebben we voor hen een oplossing!’’ Aan het woord is Gerard Migchels, werkzaam voor Wageningen Livestock Research en projectleider van de PPS ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’. Gerard gaf in de werkgroep verdienmodellen een toelichting op het project. Doel van het project is om precisielandbouw en high tech in te zetten voor minder milieubelasting, verbeteren van de bodemkwaliteit, peilverhoging en het vrijmaken van oppervlakte voor biodiversiteit. Daarbij moet het bedrijfsresultaat minimaal gelijk blijven.

Om de hypothese te toetsen, wordt dit jaar is 20 hectare van proefboerderij Dairy Campus volgens de gedachten van het project bewerkt. Via met name de vaste rijpaden neemt de opbrengst toe vanwege het ontbreken van bodemverdichting tussen de rijpaden. Ook wordt het slootpeil op specifieke plaatsen verhoogd en er wordt een optimaal maai- en bemestingsregime toegepast. Op die manier kan maar liefst 25% van de oppervlakte voor biodiversiteit (biodiversiteitsstroken en weidevogelbeheer) worden ingericht. Er moet nog een aantal jaar gemeten worden voordat de resultaten zichtbaar zijn.

Ga naar de PowerPoint

 

Meer weten?

Meer weten over de werkgroep Verdienmodellen? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl