Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Infranatuur

Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te bevorderen en te herstellen. Denk hierbij aan terreinen langs spoorlijnen, (snel)wegen, kanalen en waterwegen, rondom hoogspanningsstations en bermen. Om hier meer biodiversiteit te realiseren, werken we in InfraNatuur samen in projecten, zijn toolboxen voor aanbestedingen en businesscases ontwikkeld én hebben we biodiversiteit op de agenda van de meeste netbeheerders gezet. Onze ambitie is om de opgedane kennis verder te delen, elkaar te inspireren en te werken aan herstel in gezamenlijke projecten. 

 

Onze activiteiten

 • Kennisdeling
 • Organiseren van themadagen
 • Afstemmen met, verbinden van en ondersteunen van projectteams:
  • Ecologische Hoofdinfrastructuur: samenwerking van infrabeheerders voor biodiversiteitsherstel
  • Blauwgroen Netwerk: samenwerking van waterschappen voor biodiversiteitsherstel langs waterwegen
  • Natuurbouwers: samenwerking van aannemers en ingenieursbureaus die actief zijn in de civiele bouw
  • Community of Practice van het meerjarenprogramma ontsnippering
 • Kwartiermaker zijn voor natuurinclusief bouwen en bodemkwaliteit

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep InfraNatuur waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Albert Vliegenthart via albert.vliegenthart@vlinderstichting.nl of met Johanneke Bleijenberg via johanneke.bleijenberg@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Johanneke Bleijenberg
Albert Vliegenthart
Ruthger Smit
Erik Verhallen
Adam Hofland
Mireille Gotz
Esther Rotteveel
Marjolijn Ubink
Mariette van Rooij
Margriet Rouhof
Etienne van Kampen
Jac Hakkens
Nathan Baak
Mark Wiekens
Ton van der Putten
Ton Ruigrok
Sandra Komen
Ben Eenkhoorn
Hesper Schutte
Marinus Boogaard
Karlijn Looman
Renee van Assema
Joost Tuithof
Sandra Verheijden
Valerie Janssen
Cathy Krantz
Frans Groenen
Lieveke Crombach
Laura van Heeswijk
Lyda Dik
Joke Pingen
Rob van Dijk
Verian Klarus
Eric Schouwenberg
Gijs Meijer
Jeroen de Bode
Anoek van den Bosch
Niels Back
Leonie van der Voort
Jeroen Demmer
Daan Helming
Josha van der Beek

collaborations

Projectteam Ecologische Hoofdinfrastructuur

toggle

Binnen het projectteam EHI werken we met concullega’s, ecologen, Naturalis en de Vlinderstichting aan kansen voor het versterken van biodiversiteit rondom infrastructuur. EHI is een initiatief van Groene Netten. Groene Netten is een samenwerkingsverband tussen acht infrastructuurbeheerders in Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke Ecologische Hoofd Infrastructuur (EHI) te vormen door het verbinden van de vele Groene Netten-locaties en -gronden. Het gezamenlijke areaal van bijna 1000km2 kan in potentie een enorme rol spelen in het natuurherstel in Nederland.

Het wetenschappelijk instituut voor de biodiversiteit Naturalis en de Vlinderstichting helpen Groene Netten middels een kansenkaart inzichtelijk te maken waar de grootste kansen liggen op het areaal om de biodiversiteit te versterken. De kansen worden in kaart gebracht door informatie vanuit de Groene Netten- partijen slim te combineren met biodiversiteitsdata voor heel Nederland. Op basis van ecologische modellering, kan voor elke geselecteerde locatie op de kansenkaart een overzicht gemaakt worden van de kansen voor biodiversiteit. Dit moet resulteren in concrete projecten en het toepassen van ecologisch beheer op landelijke schaal.

Bekijk de Kansenkaart

Contact: Daan Helming (Stedin)

Projectteam Blauwgroen Netwerk

toggle

De 21 verschillende waterschappen maken deel uit van het Team Biodiversiteit van de waterschappen. Vanuit dit team is het idee voor een Blauwgroen netwerk ontstaan. Waterschappen kunnen een unieke positie innemen. Want watergangen en dijken doorkruisen immers heel Nederland en zijn bij uitstek geschikt om de versnipperde natuur in ons land met elkaar te verbinden. 

Het koppelen van dit netwerk met Natura 2000 gebieden, het NNN en eigendommen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, agrariërs en terreinbeherende organisaties maakt het effect op het herstel van de biodiversiteit aanmerkelijk groter. Dat is waar de waterschappen voor gaan. Denk aan bloemrijke dijken, vispassages, natuurinclusieve AWZI-terreinen en gemalen, natuurlijke waterbergingen  en natuurvriendelijke oevers. 

Ga naar Standpuntenfolder 2020 van de Unie van Waterschappen

Contact: Hesper Schutte (Programmamanager Versterking Biodiversiteit, Procesleider Natuur & Milieu)

 

Projectteam Natuurbouwers

toggle

NatuurBouwers is een samenwerkingsverband van aannemers en ingenieursbureaus die actief zijn in de civiele bouw. Het doel van de NatuurBouwers is om draagvlak te creëren (intern en extern) voor het belang van biodiversiteit en natuurinclusief werken. Dit wordt onder andere gedaan door kennisdeling, inspireren door het verzamelen, maken en delen van succesverhalen en het verankeren van biodiversiteit in de werkcultuur door het ontwikkelen van tools en handreikingen.

 

Contact: Nora Thierry (Projectleider bij De Vlinderstichting)

CoP Ontsnippering

toggle

Voor de biodiversiteit en verkeersveiligheid in Nederland is het belangrijk dat bestaande en nieuwe kennis over ontsnippering wordt uitgewisseld en (verder) ontwikkeld. Daarom is in 2018 de Community of Practice Ontsnippering (CoP) opgericht. De CoP bestaat uit organisaties in de zogenoemde Gouden Driehoek: overheden, markt en kennisinstellingen. Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties lid van de CoP.

De CoP Ontsnippering wil bestaande en nieuwe kennis over ontsnippering binnen het platform uitwisselen en deze kennis archiveren en beschikbaar stellen. Ook wil de CoP Ontsnippering kennisontwikkeling stimuleren door verschillende organisaties en professionals aan elkaar te verbinden. Hiertoe organiseren bijeenkomsten (ong. 2 keer per jaar) en brengen we deelnemers met elkaar in verbinding. De website van CoP Ontsnippering speelt een prominente rol door het aanbieden van nieuwsberichten, onderzoeken en het archief van het MJPO. De inhoud wordt aangeleverd door de deelnemers aan de CoP. 

 

Contact: via informatie-emailadres of Adam Hofland (Rijkswaterstaat)