Delta Labs voor biodiversiteitsherstel bekendgemaakt

NWO heeft drie zogenoemde ‘Delta Labs’ gehonoreerd binnen het NWA-programma dat herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied beoogt. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken. Samen met het Deltaplan en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaan ze aan de slag met een integraal voorstel. Dit wordt de start van een landelijke aanpak voor het identificeren van KPI’s en monitoring van biodiversiteitsherstel. Er is een bedrag van 4,365 miljoen euro mee gemoeid, medegefinancierd door het ministerie van LNV.

Het gaat om praktijkonderzoek in de Ooijpolderregio in het rivierengebied rond Berg en Dal, het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek. Het komende halfjaar worden de drie toegekende Delta Labs aaneengesmeed tot één groot project, onder toezicht van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, in nauwe afstemming met het ministerie van LNV. Begin 2021 zal het project starten.

Doel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het ministerie LNV is dat deze drie Delta Labs een voortrekkersrol gaan vervullen. Het streven is namelijk dat een brede set van vergelijkbare Delta Labs ontstaat dat representatief is voor alle landschappen van Nederland en daarmee te vertalen zijn naar alle mogelijke praktijksituaties voor het behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied en bijdragen aan de realisatie van kringlooplandbouw

Doel van het NWA-programma is meer inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in de praktijk. Het programma is uitdrukkelijk gericht op de verbinding van onderzoek met het waarderen van praktijkkennis. Denk daarbij aan maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in vertaling naar ecologische winst. Het gaat hier om sociale, economische en ecologische aspecten.

Gehonoreerde projecten

  • Living Lab Ooijpolder: opschalen van een succesvol socio-ecologisch experiment voor biodiversiteitsherstel
    De Ooijpolderregio in het rivierengebied is een voorbeeld van een landschap waar natuurlijke elementen al gedeeltelijk zijn hersteld. Dit NWA Living Lab project onderzoekt de achterliggende processen die verantwoordelijk zijn voor de verkregen resultaten en begeleidt nieuwe initiatieven gericht op bestendiging en opschaling van de regionale successen.
  • Living Lab Alblasserwaard: naar een biodiverse, productieve, leefbare waard
    Het Nederlandse veenweidegebied is de meeste biodiversiteit kwijt geraakt. Dit project gaat de negatieve trend omkeren door te onderzoeken welke beheermaatregelen biodiversiteit versterken, hoe deze onderdeel kunnen worden van verdienmodellen (boeren, overheden, NGOs) en hoe boeren en andere partijen in beweging kunnen komen om biodiversiteit te versterken.
  • Living Lab B7: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek
    Het doel van Living Lab B7 laat zich het beste samenvatten als het aanleveren van inzichten en KPI’s aan Greenport Duin- en Bollenstreek, Nationaal Park Hollandse Duinen en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om op lokale, regionale en nationale schaal bij te dragen aan de praktijk van biodiversiteitsherstel in landelijk gebied

 

Bron: NWO
Lees meer over de toekenning van NWO aan de consortia