Terugblik op onze online partnerbijeenkomst

 

De biodiverse beweging verbreden en versnellen

 

‘Biodiversiteit Leeft’ was op 25 november het thema van het webinar van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit had ook ‘Maak Grijs Groener’ kunnen zijn, de call to action van de campagne van het Deltaplan die sinds 13 oktober loopt. De beweging naar biodiversiteitsherstel is er, nu is het zaak om deze erin te houden en te versnellen.

 

Belangrijk onderdeel van dit proces is de nieuwe interactieve kaart. Hierin kan iedereen die betrokken is bij projecten om de biodiversiteit te bevorderen, de locatie aangeven en de aanpak van het project nader toelichten. “Deze kaart motiveert en inspireert enorm. Het is het hart van de nieuwe website waarmee we nog beter onze resultaten en ambities kunnen communiceren”, zegt Ronald Hiel, directeur van het projectbureau van het Deltaplan. “Ook toont de website de commitments van onze partners, zodat iedereen kan zien aan welke doelstellingen zij zich verbinden. Volgend jaar gaan we hen vragen welke vorderingen ze maken, en dat zullen we ook weer op de website en via social media gaan vertellen.”

Ga naar de kaart

 

Verbinden van mensen en regio’s

Dit inspireren en motiveren is de kern van de aanpak die Nederland van grijs naar een bruisend en biodivers groen transformeert. “Op dit moment heeft het Deltaplan 66 partners en 52 supporters die onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen ondersteunen”, zegt Louise Vet, bestuursvoorzitter van het Deltaplan. “We verwachten dat het aantal partners in 2021 de 100 zal overstijgen. Het toont aan hoe we allemaal samen werken aan verbinding. Van mensen, organisaties en ook letterlijk van biodiverse regio’s. Daarom de oproep aan iedereen om de campagne Maak Grijs Groener zoveel mogelijk te delen.”

 

All4Biodiversity

De campagne is mede gerealiseerd met de bijdrage van de Postcode Loterij, maar het Deltaplan is ook actief in het aantrekken van additionele financiers. “Zo hebben we vanuit Brussel geld ontvangen voor LIFE-IP, een Europees subsidieprogramma dat innovatieve projecten ondersteunt die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het gaat hier om All4Biodiversity, een project dat 6 jaar loopt en waarin 5 provincies en diverse andere partners samenwerken aan integrale aanpak van gebiedsbeheer rondom Natura 2000-gebieden. Ook hierin komen de 6 thema’s van het Deltaplan nadrukkelijk aan bod. Met name monitoring wil ik hier noemen. Het is belangrijk om voortdurend verantwoording af te leggen over wat we doen om biodiversiteit te herstellen en wat dit betekent voor gebruikers en beheerders van gebieden, met name boeren. Daarom onderzoeken we in onze Deltalabs welke invloed maatregelen in de praktijk hebben.”

 

Waardering van de financiële sector

Louise Vet is verheugd over de groeiende aandacht van de financiële sector. “Biodiversiteit negeren is een risicofactor terwijl bedrijven die aantoonbaar helpen bij het verbeteren van biodiversiteit juist aantrekkelijker worden voor investeerders. Ook ben ik blij met de steun van de waterschappen. 12 van de 21 waterschappen zijn al partner, net zoals de overkoepelende Unie van Waterschappen. Samen werken ze aan zaken als het bevorderen van de vismigratie, natuurinclusief onderhoud van bloemenrijke dijken, de rol van biodiversiteit in waterzuivering of peilbeheer. Dit laatste heeft met name in veenweidegebieden invloed op de CO2-reductie.”

 

Van waterschap naar klimaatschap

De macht en kracht van de waterschappen uitgedrukt in enkele cijfers: 18 duizend kilometer dijken, 225 duizend kilometer watergangen, 7.500 kilometer wegen, samen goed voor een areaal van 2500 vierkante kilometer. “De waterschappen vertegenwoordigen een enorm potentieel voor biodiversiteitsherstel, zeker als je binnen dat areaal ecologische verbindingen weet te leggen”, benadrukt Marcel Belt, Hoogheemraad Delfland en bestuurder bij het Deltaplan. “Veel van onze functies zijn traditioneel water-gerelateerd, denk aan waterveiligheid, waterkwaliteit en peilbeheer. Veel van de taken hebben echter invloed op de gehele leefomgeving en de biodiversiteit.” Het door Louise Vet genoemde voorbeeld van de invloed van waterpeilbeheer op CO2-emissies, beaamt Belt. “Omdat de impact van waterschappen breed is, zouden ze eigenlijk Klimaatschappen moeten heten!”

 

Blauw-groen netwerk

Belt bepleit samenwerking om landelijk een blauw-groen netwerk voor een biodivers Nederland te creëren. “Het is nog maar het begin van een idee, maar de waterschappen zouden hier hun rol als klimaatschappen kunnen waarmaken door niet alleen te kijken naar hun functionele rol in het afvoeren en opbergen van water, maar ook naar de invloed van bredere watergangen, en bloem- en kruidenrijke dijken die ecologische regio’s met elkaar verbinden. Belt: “Dat is zowel goed voor de biodiversiteit als dat het helpt om piekbuien te verwerken of droogte te bestrijden. Zo’n fijnmazig netwerk verhoogt ook de recreatieve waarde van het landschap en daarmee is ook het verdienmodel van veel boeren mee gediend. Vandaar dat we op zoek zijn naar meer partners om met ons mee te werken aan realisatie van zo’n blauw-groen netwerk.”

 

Infranatuur

Belangrijk in deze verbinding is niet alleen het verbinden van natuur- en cultuurlandschappen, maar ook ervoor zorgen dat verstedelijkte gebieden en infrastructurele projecten ook bijdragen aan de transitie van grijs naar groen. Infrastructuur met oog voor biodiversiteit, ofwel infranatuur. Die term gebruikt Albert Vliegenthart, ecoloog en programmamanager bij de Vlinderstichting. “Infranatuur bestond al als Green Deal-project nog voor de lancering van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel”, zegt hij. “We waren een kleinschalige voorloper van het Deltaplan en zijn er ook op gericht om verlies aan biodiversiteit om te buigen in herstel. Bij de aanleg van kabelnetwerken of de bouw van spoorlijnen, bruggen en viaducten hebben veel infrabeheerders moeite om biodiversiteit te verankeren in hun aanpak en verdienmodel. Infranatuur is nu aangesloten bij het Deltaplan en helpt om dit voor elkaar te krijgen.”

 

Biodiverse businesscase

“Als je biodiversiteit vanaf het begin in het project meeneemt, en alle betrokken partijen in de omgeving erbij betrekt, kun je het veel goedkoper en effectiever realiseren dan dat je pas later je plannen moet aanpassen”, vervolgt Vliegenthart. “Daarom delen we kennis via een website en hebben we praatplaten gemaakt, dat zijn infographics die alles visueel toegankelijk maken en die helpen bij de gesprekken hierover. Die praatplaten zijn onderdeel van diverse toolkits die we hebben ontworpen om biodiversiteit in de businesscase te verankeren, met een overzicht van methoden om natuurwaardering te meten en de impact van biodiversiteit op de business case vast te stellen.”

 

Biodiverse burgers

Vliegenthart ziet infranatuur als een aparte werkgroep functioneren binnen het Deltaplan, gericht op samenwerking en met een gedeelde aanpak en een gedeelde visie om via samenwerking grijs groener te maken. Daarbij hoort ook de burger betrokken te zijn. “De campagne Maak Grijs Groener is ook nadrukkelijk gericht op de burger, omdat uit onderzoek blijkt dat die nog te weinig kennis heeft van het begrip biodiversiteit en het belang ervan”, zegt Corlissa van Lohuizen, communicatieadviseur van het Deltaplan. “Onze campagne heeft al veel mensen bereikt en we blijven actief in onze communicatie via traditionele en social media. Volgend jaar lanceren we een interessant online hulpmiddel dat mensen inspireert om in de eigen woon- en leefomgeving aan de slag te gaan met het bevorderen van biodiversiteit. Veel hangt ook af van alle partners en supporters die samen alle hulpmiddelen gebruiken die het Deltaplan ter beschikking stelt. Vandaar mijn oproep om hiervan gebruik te blijven maken en samen al onze communicatiekracht te bundelen om Nederland groen te kleuren.”

Doe jij ook mee?