Skip to main content

Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds ontvangt 100.000 euro voor versterking van plasdras in weidevogelgebieden

Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds steunt dit jaar projecten die versterking en uitbreiding van plasdras gebieden als doel hebben. Dit is mogelijk door de samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Dinamo Fonds, dat hiervoor € 100.000 beschikbaar stelt. Vanaf 28 augustus kunnen aanvragen voor versterking van de natuurkwaliteit van bestaande of aanleg van nieuwe plasdras gebieden worden ingediend via het Innovatiefonds.

 

Kansen in weidevogelbehoud via plasdras

In de afgelopen jaren zijn door de inspanningen van vele boeren(collectieven), natuur- en landschapsorganisaties, vogelwachten en Vogelbescherming Nederland al veel plasdras gebieden gecreëerd in Nederland om de terugloop van het aantal weidevogels tegen te gaan. Met een plasdras situatie wordt het waterpeil (tijdelijk) verhoogd op een perceel in het landelijk gebied. Dit creëert ideale omstandigheden in weilanden voor broedende weidevogels zoals de grutto en de tureluur. Door het hogere waterpeil blijven bodemdieren namelijk meer aan het oppervlak én is de bodem beter doordringbaar voor vogelsnavels; dit zorgt voor meer voedsel voor weidevogels en hun jongen!

Ondanks de goede inspanningen van vele particulieren en organisaties neemt het aantal weidevogels echter nog steeds af. De afname van de biodiversiteit en de verslechtering van de waterkwaliteit in de directe omgeving van de gebieden speelt hierbij een grote rol. Het versterken van de natuurkwaliteit van bestaande en of nieuwe kansrijke plasdras gebieden is dus van groot belang en dit vormt ook het uitgangspunt voor de bijdrageregeling van het Innovatiefonds.

 

Aan de slag met vernatting en waterkwaliteit

Beheerders kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld het meten van de waterkwaliteit, de aanschaf van extra zonnecollectoren-waterpompen, aanleg van kruidenrijk grasland en diverse andere maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en een beter leefgebied voor weidevogels te creëren. De praktische informatie hierover wordt verstrekt via factsheets die zijn opgesteld door Vogelbescherming Nederland en in samenwerking met Natuur & Milieu, specifiek voor dit doel.  

Vogelperspectief van buitendijks plasdras gebied in de provincie Fryslân, gevormd door het vasthouden van regenwater

 

Voorbeeld plasdras

In de provincie Fryslân zijn al veel weidevogelgebieden te vinden waaronder een aantal die in beheer zijn van It Fryske Gea. Deze organisatie heeft al verschillende plasdras gebieden gerealiseerd. Het Dinamo Fonds steunde eerder de ontwikkeling van plasdras projecten bij een aantal verschillende Provinciale Landschappen. ‘De laatste jaren zijn hierdoor in onze gebieden het aantal broedende weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, toegenomen’, aldus Uulco Hoekstra, weidevogelexpert en terreinbeheerder bij It Fryske Gea. In de reportage laat hij in het buitendijkse gebied zien hoe er met het vasthouden van regenwater in de weilanden een mooie plasdras situatie met veel weidevogels is gecreëerd.

 

Projectvoorstel indienen voor versterking plasdras

Beheer jij een plasdras gebied en zijn er verbeteringen mogelijk of is er ambitie voor uitbreiding? Dien dan een projectvoorstel in bij het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds! De criteria voor toekenning zijn te vinden op de website van het Innovatiefonds: www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds. Beheerders kunnen vanaf 28 augustus een aanvraag indienen via de bovengenoemde website van het Innovatiefonds. Sluitingsdatum voor indiening is 22 oktober. Bij vragen over het aanmeldproces kun je contact opnemen via info@samenvoorbiodiversiteit.nl.

 


 
Over het Innovatiefonds
 

Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Bij het Innovatiefonds kunnen bijzondere projectfinancieringsregelingen worden ondergebracht zoals deze samenwerking en financiering van het Dinamo Fonds. Het Innovatiefonds is onderdeel van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

 
Over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boerenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn al meer dan 150 partijen aangesloten bij onze maatschappelijke beweging. Samen buigen we biodiversiteitsverlies om naar biodiversiteitsherstel. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

 

Over het Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. In de afgelopen jaren heeft het fonds door schenkingen, rendement en nalatenschappen een solide vermogen opgebouwd waardoor er jaarlijks één miljoen euro beschikbaar is. Hiermee kan het Dinamo Fonds, dankzij de bijzondere initiatieven en projecten van aanvragers, ondersteuning geven hun daadkracht te versterken om actief de biodiversiteit en het cultuurlandschap te versterken en te herstellen.