Terugblik op onze online Partnerbijeenkomst

Terugblik op onze online Partnerbijeenkomst

Online en op afstand, maar wél samen. Dat was de Partnerdag die de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel op 19 juni jl. als webinar organiseerde.

Louise Vet, onze voorzitter, verheugt zich in de gestage groei van het aantal partners en supporters van het Deltaplan. Ook benadrukt ze tijdens haar online presentatie van de resultaten en ambities van het Deltaplan de actualiteit die de maatschappelijke partners bevestigt in hun keuze voor samenwerking voor biodiversiteitsherstel. “Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een aanjager van de gewenste systeemverandering”, zegt ze. “Daarin zijn alle vormen van biodiverse landbouw kansrijk, met als uitgangspunt dat een boer alleen groen kan zijn als hij niet rood staat. Waardecreatie en het verdienmodel voor agrarisch ondernemers zijn belangrijke uitgangspunten. Ook in het rapport van de Commissie Remkes wordt aangegeven dat dit cruciale factoren zijn voor de gewenste systeemverandering.’’

 

Biodiversiteitsimpact meten
De energie van onze stichting zal dit jaar en in 2021 vooral zijn gericht op concrete acties en krachtenbundeling van boeren, burgers en bestuurders om samen aantoonbaar de biodiversiteit te herstellen in al die gebieden die samen de Nederlandse leefomgeving vormen. “We starten een publiekscampagne en betrekken actief alle partijen die per gebied belangrijk zijn voor samenwerking”, zegt Vet. “Ook starten we in 2021 met de Delta Labs die laten zien hoe partijen in verschillende gebieden in Nederland samenwerken, hoe zij biodiversiteitsimpact meten en hoe zij erin slagen om aantoonbaar de biodiversiteit te herstellen. Eind 2021 hoop ik dat het aantal partners en supporters significant is toegenomen, net zoals de bewustwording van het belang van biodiversiteitsherstel. Dan hebben we ook de kennisagenda hiervoor gepubliceerd en beschikken we over een goed functionerend systeem om impact te monitoren vanuit de Delta Labs.”

 

Visiedocument
Hoe dit nu in de praktijk aan te pakken is nu nog onderwerp van gesprek. Hiervoor heeft het bestuur van de stichting een visiedocument opgesteld, dat het nadrukkelijk aan alle partners voorlegt om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. “Dit document geeft een aanzet tot een antwoord op de vraag hoe we de komende twee tot vijf jaar verder gaan met samenwerken aan herstel van de biodiversiteit”, zegt Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur en bestuurslid van de stichting in zijn online presentatie. “Nadat we veel energie hebben gestoken in de opzet van de stichting, gaan we nu concrete acties ondersteunen. Herstel van biodiversiteit is alleen mogelijk via samenwerking tussen boeren, terreinbeheerders, burgers, onderzoekers en overheden op gebiedsniveau. Belangrijk is dat iedereen – burgers, overheden en bedrijven – meedoet door zelf stappen te zetten en door alle grondgebruikers te inspireren en te belonen voor hun prestaties die bijdragen aan het herstel van biodiversiteit.”

 

Vijf actielijnen
Voor de korte termijn stelt dit visiedocument vijf actielijnen voor: drukfactoren wegnemen zoals verdroging, verstoring, teveel stikstof en afnemende water- en luchtkwaliteit; gebiedsgerichte samenwerking; ondernemerschap ruimte bieden; stimuleren van een robuuste natuur die tegen een stootje kan en altijd de positie en rol van de natuur meenemen in ruimtelijke ontwikkeling. “Niet de markt maar de kracht van de samenleving is hierbij nodig”, benadrukt Datema. “Per gebied bekijken hoe je bijvoorbeeld de stikstofruimte het beste kunt verdelen, met oog voor diverse wensen zoals voedselproductie, huizenbouw of de aanleg van zonneparken. Dit lukt alleen als boeren, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de overheid samen de keuzes maken die qua kosten en maatschappelijke impact het meest effectief zijn.”

 

Integrale samenwerking
Voor elk gebiedsplan geldt de randvoorwaarde dat de invloed van de plannen op de biodiversiteit meeweegt in de keuzes die de diverse maatschappelijke partijen maken. “Daarom is een integrale aanpak, waarbij je de invloed van elke stap op de andere factoren bekijkt, én het stellen van doelen en tussendoelen per sector en zelfs per bedrijf belangrijk”, zegt Datema. “Wat is bijvoorbeeld de invloed van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren? We zijn goed in het sluiten van mooie convenanten maar om echt iets gedaan te krijgen, heb je ondernemers nodig die natuurinclusief werken en die daarvoor worden beloond. Andere gebiedsbeheerders hoeven dit niet in een verdienmodel te verwerken, maar zij kunnen ook biodiversiteitswinst behalen door hun processen beter in te richten. Bijvoorbeeld in het beheer van wegbermen, dijken en watergangen en het met elkaar verbinden van natuurgebieden. Daarvoor is samenwerking tussen boeren, overheden, natuurbeheerders en burgers nodig.”

 

Innovatiefonds
Daarom streven wij naar verdere opschaling van acties voor biodiversiteitsherstel. Om de actiebereidheid van een solide financieel fundament te voorzien, gaat vanaf deze Partnerdag het ’Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van start. Ben Haarman, bestuurslid van de stichting en portefeuillehouder natuur- en landschapsontwikkeling bij LTO, verwijst naar de grote animo voor de Samen voor Biodiversiteitsprijs die begin maart voor het eerst is uitgereikt. “Daarvoor hebben we zo’n 100 aanmeldingen ontvangen en dit toont aan hoe sterk samenwerking voor biodiversiteit leeft overal in Nederland. Met dit Innovatiefonds, dat we mede financieren met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, stimuleren we deze ontwikkeling via financiële steun aan innovatieve projecten voor herstel en groei van de biodiversiteit.”

 

Van plan naar uitvoering
Haarman benadrukt dat samenwerking tussen partners binnen gebiedsgerichte projecten meerwaarde biedt. Zeker als de ervaring die de projectpartners opdoen ook kunnen worden gedeeld met andere belangengroepen binnen en buiten het gebied. “Projecten die structureel bijdragen aan biodiversiteitsherstel en die ook inspirerend zijn voor andere partijen, ondersteunen we graag vanuit het innovatiefonds. Belangrijk is, dat het project binnen twee jaar kan doorgroeien van plan naar uitvoering, en dat de kennis wordt gedeeld. Zo stimuleren we via concrete acties het daadwerkelijke herstel van de biodiversiteit. Het innovatiefonds heeft elk jaar een budget van 2 ton en elk project kan maximaal 25 duizend euro steun krijgen. In augustus start de eerste beoordelingsronde, dus geïnteresseerde projecten kunnen tot en met 31 juli hun aanvraag indienen. Dus bij deze een oproep om niet te wachten en meteen in actie te komen.”

Werk je actief samen aan herstel van biodiversiteit in een bepaald gebied? Dien dan een aanvraag in bij het Innovatiefonds om in aanmerking te komen om via een financiële ondersteuning. Dat kan nog tot en met 31 juli 2020.

 

Tijdens de online partnerdag verwelkomde de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel 14 nieuwe partners
Waterschap Aa en Maas, Gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Rijnland, Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., Gemeente Zwolle, Bee Foundation, Deltares, Wellantcollege, Staatsbosbeheer, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV), Waterschap de Dommel, CLM Onderzoek en Advies BV, HAS-Hogeschool en Commonland.

 

Biodiverse melkveehouderij in Brabant
Het Van Gogh Nationaal Park is een nationaal park nieuwe stijl, waarin naast de natuurlijke waarden van het Brabantse bekenlandschap ook de aanwezigheid en wensen van agrarisch ondernemers, steden, bedrijventerreinen en wegen worden meegenomen. BrabantsBodem, een coalitie van publieke en private beheerders en gebruikers van het landschap, coördineert alle belangen vanuit de overtuiging dat alleen samenwerking in een integrale aanpak meerwaarde biedt.

“Dit verhoogt de snelheid van de overgang naar duurzame landbouwpraktijken die melkveehouders in staat stelt om de landschappelijk zeer belangrijke weides biodivers te beheren en de bodem gezond te houden”, zegt Andrea van Schaik namens BrabantsBodem. “Op dit moment doen 57 melkveehouders mee met ons systeem dat we deels baseren op de indicatoren van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hieraan hebben we nog 6 gebiedsspecifieke indicatoren aan toegevoegd, zodat we nu in totaal 13 indicatoren hebben, waarmee we bepalen welke bijdrage elke ondernemer biedt aan de kwaliteit van het gebied. Op basis van deze scoren zetten we een beloningssysteem op voor de melkveehouder. Daarnaast kunnen diverse partijen nog beloningen bieden voor duurzame prestaties, zoals korting op de pachtprijs, rentekorting, subsidies of een hogere melkprijs door verwerkers en consumenten.”

Volgens Van Schaik zijn dit belangrijke stimuli voor de lange termijn. BrabantsBodem zal dit jaar en in 2021 nog de nodige stappen zetten. “Naast de huidige 57 deelnemers, verwachten we in de tweede helft van 2020 nog zo’n 150 melkveehouders toe te voegen, zodat we eind dit jaar op ruim 200 deelnemende ondernemers uitkomen. Vanaf 2021 streven we naar 600 ondernemers, verdeeld over heel Brabant. Via partnerschap boven het eigenbelang uitstijgen, meer doen dan wat minimaal volgens de wettelijke regelingen mogelijk is en belonen op een integrale set indicatoren. Dat is nodig om ons droombeeld van een goede natuur- en landschapskwaliteit in de stad en op het platteland te realiseren.”

 

Wilt u het hele webinar van de Partnerdag van 19 juni 2020 nogmaals bekijken? Bekijk hier de video.