Werkgroepen binnen het Deltaplan

 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt aan vijf pijlers, de zogenaamde succesfactoren voor biodiversiteitsherstel. Voor elke succesfactor hebben we een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de aangesloten partners. De werkgroepen gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor elke succesfactor worden behaald. Het projectbureau begeleidt de verschillende werkgroepen en zorgt voor de onderlinge afstemming.

 

1. Werkgroep Draagvlak en Gedeelde waarden
Speerpunten
• Thema biodiversiteitsherstel hoog op maatschappelijke agenda zetten;
• Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en kennisinstellingen enthousiasmeren aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel dan wel de ideale condities hiervoor te scheppen;
• Uitbouwen beweging voor biodiversiteitsherstel door onderlinge verbinding partners & supporters te versterken en nieuwe partners te werven.

Activiteiten
• Publiciteit rondom de Samen voor Biodiversiteitsprijs;
• Outreach events in de regio: ‘Deltaplan café on tour’;
• Maatschappelijke debatreeks over biodiversiteitsherstel in Nederland;
• Publiekscampagne;
• Maandelijkse nieuwsbrief;
• Website en social;
• Twee partnerdagen en een Partner- en Supporterdag per jaar.

 

2. Werkgroep Verdienmodellen
Speerpunten
• Boeren die biodivers ondernemen worden daar adequaat voor beloond;
• Investeringen in het verbeteren van biodiversiteit in de openbare ruimte worden positief beoordeeld bij het gunnen van aanbestedingen en projecten.

Activiteiten
• Verdienmodellen voor biodivers ondernemen in landbouw en openbare ruimte uitwerken en faciliteren implementatie;
• Uitwerken waardering investeringen in het verbeteren van biodiversiteit in de openbare ruimte bij aanbestedingen door overheid.

 

3. Werkgroep coherente wet- en regelgeving
Speerpunten
Stimuleren van wetgeving die:
• Bijdraagt aan biodiversiteitsherstel door beheerders van de openbare ruimte en door boeren;
• Tegenstrijdige wetgeving op het gebied van milieu, natuur en klimaat uitbant;
• Die ecologische randvoorwaarden voor biodiversiteitsherstel verbetert.

Activiteiten
• Voorbereiden positiebepaling over complexe uitdagende beleidsissues (drukfactoren);
• Voorbereiden regulier formeel beleidsoverleg met betrokken ministeries;
• Voorbereiden beleidsafstemming met waterschappen provincies en gemeenten.

 

4. werkgroep Kennis en Innovatie
Speerpunten
• Verankering kennis over en belang van biodiversiteitsherstel in onderwijs;
• Middellange termijn-onderzoeksagenda voor biodiversiteitsherstel;
• Ontwikkelen instrumentarium om biodiversiteit in de praktijk te realiseren.

Activiteiten
• Uitvoering van het Missiegedreven mee;
• Afstemming met partijen Green Deal Natuurinclusieve Landbouw over verankering biodiversiteit in het onderwijs;
• Formuleren middellange termijnagenda voor biodiversiteitsherstel;
• Ontwikkeling toolbox om biodiversiteit in de landbouw en openbare ruimte te stimuleren.

 

5. Werkgroep gebiedsgerichte samenwerking
Speerpunten
• Vanaf 2022 willen we dat 60% van de boeren samen met andere grondgebruikers werkt aan biodiversiteit op gebiedsniveau;
• In 2025 moet 75% van de natuurgebieden onderdeel zijn van een gebiedsgerichte samenwerking.

Activiteiten
• Inventarisatie van de verschillende vormen van gebiedssamenwerking voor herstel biodiversiteit;
• Identificeren witte vlekken;
• Delen en opschalen van best practices.

 

6. Werkgroep monitoring
Activiteiten
• Vaststellen van een set landelijke KPI’s voor gebruik in de monitoringssystematiek van het Deltaplan (voor natuur, openbare ruimte en landbouw);
• Advisering monitoringsprogramma van het Deltaplan;
• Fungeert als algemene klankbordgroep voor de Delta Labs.