Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Coherente wet- en regelgeving

Een belangrijke succesfactor voor biodiversiteitsherstel is coherente (niet tegenstrijdige) wet- en regelgeving. Nog te vaak komt het voor dat wet- en regelgeving biodiversiteitsherstel in de weg staat. Daarom stimuleren wij wetgeving die:

  • bijdraagt aan biodiversiteitsherstel, door beheerders van de openbare ruimte en door boeren;
  • tegenstrijdige wetgeving op het gebied van milieu, natuur en klimaat uitbant;
  • en ecologische randvoorwaarden voor biodiversiteitsherstel verbetert.

Wij stellen prioriteiten op en brengen deze onder de aandacht bij (lokale, regionale of landelijke) overheden. Zo zorgen we samen voor dat wet- en regelgeving biodiversiteitsherstel niet ontmoedigt, maar juist stimuleert.

 

Onze activiteiten

  • Voorbereiden van positiebepaling over complexe, uitdagende beleidsissues (zogenaamde drukfactoren);
  • Voorbereiden van het regulier formeel beleidsoverleg met betrokken ministeries;
  • Voorbereiden van beleidsafstemming met waterschappen, provincies en gemeenten;
  • Fungeren als klankbordgroep voor (lokale, regionale en landelijke) overheden op het gebied van wet- en regelgeving rondom biodiversiteit.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Coherente wet- en regelgeving’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Sanne Hooiveld via sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Ben Haarman
Caspar Verwer
Frank Gort
Gerbrand van 't Klooster
Inge van Schie
Isabelle Vreeke
Jacomijn Pluimers
Jeen Nijboer
Jeroen Hoefnagels
Kirsten Haanraads
Kyra Broeders
Mariska Harte
Ronald Hiel
Roy Floot
Sanne Hooiveld
Sophieke Kappers

Thema updates

6 items

Naar een Agenda Natuurinclusief

Op 26 november maakten het ministerie van LNV, IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL, op één na allen partner van het Deltaplan, de online aftrap voor de Agenda Natuurinclusief.
Lees meer >

Provincies starten samenwerking rond verdienmodellen voor natuur

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen
Lees meer >

Natuurwerkdag lanceert 7 november de actie #natuurinjetuin

De organisatie van de Natuurwerkdag roept heel Nederland op om op zaterdag 7 november mee te doen aan de actie #natuurinjetuin.
Lees meer >

Maak natuurinclusief bouwen de norm

Een brede coalitie, van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw en het uitgebreide NL Greenlabel-partnernetwerk, heeft een brief aan minister Carola Schouten (LNV) en minister Stientje van Veldhoven (MenW) opgesteld.
Lees meer >

LNV maakt werk van biodiversiteit en wordt publiek partner

Op 7 oktober verscheen de brief ‘Appreciatie IPBES-rapport en aankondiging interdepartementaal programma Versterken Biodiversiteit’ van Carola Schouten. In de brief besteedt minister Schouten aandacht aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Belangrijke rol voor biodiversiteit in Realisatieplan Visie LNV

Op 17 juni 2019 publiceerde het ministerie van LNV het ‘Realisatieplan Visie LNV’. In dit plan beschrijft het ministerie de beleidsinzet die de omschakeling naar kringlooplandbouw stimuleert. Omschakelen naar kringlooplandbouw is volgens het ministerie nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven.
Lees meer >