Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Coherente wet- en regelgeving

Een belangrijke succesfactor voor biodiversiteitsherstel is coherente (niet tegenstrijdige) wet- en regelgeving. Nog te vaak komt het voor dat wet- en regelgeving biodiversiteitsherstel in de weg staat. Daarom stimuleren wij wetgeving die:

  • bijdraagt aan biodiversiteitsherstel, door beheerders van de openbare ruimte en door boeren;
  • tegenstrijdige wetgeving op het gebied van milieu, natuur en klimaat uitbant;
  • en ecologische randvoorwaarden voor biodiversiteitsherstel verbetert.

Wij stellen prioriteiten op en brengen deze onder de aandacht bij (lokale, regionale of landelijke) overheden. Zo zorgen we samen voor dat wet- en regelgeving biodiversiteitsherstel niet ontmoedigt, maar juist stimuleert.

 

Onze activiteiten

  • Voorbereiden van positiebepaling over complexe, uitdagende beleidsissues (zogenaamde drukfactoren);
  • Voorbereiden van het regulier formeel beleidsoverleg met betrokken ministeries;
  • Voorbereiden van beleidsafstemming met waterschappen, provincies en gemeenten;
  • Fungeren als klankbordgroep voor (lokale, regionale en landelijke) overheden op het gebied van wet- en regelgeving rondom biodiversiteit.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Coherente wet- en regelgeving’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Sanne Hooiveld via sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Caspar Verwer
Frank Gort
Isabelle Vreeke
Natasja Oerlemans
Jeen Nijboer
Arnoud Meijerering
Kirsten Haanraads
Kyra Broeders
Mariska Harte
Ronald Hiel
Roy Floot
Sanne Hooiveld
Ruud Tijssens
Frits van der Schans
Wilco Brouwer - De Koning

Thema updates

19 items

Lokale initiatieven verdienen landelijke uitrol

In de stad en op het platteland, op boerenerven en bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen.
Lees meer >

Burgers en grondeigenaren sturen 70 voorstellen in bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Maar liefst 70 inspirerende projectvoorstellen werden ingediend bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken.
Lees meer >

Gezamenlijk voorstel boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om uit stikstofimpasse te komen

'Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel voor een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen.’
Lees meer >

Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!

Op 21 april 2021 vond in congrescentrum Inspyrium in Cuijck het online congres Basiskwaliteit Natuur plaats. Een dag die als doel had biodiversiteit in Nederland veel hoger op de politieke agenda te krijgen.
Lees meer >

De transitie naar natuur-inclusieve landbouw. Wat is daarvoor nodig?

Zowel binnen als buiten Nederland klinkt steeds vaker de roep om een transitie naar een meer natuur-inclusieve landbouw. Zo’n transitie gaat over een systeemverandering. Hens Runhaar onderzocht wat er nodig is om zo'n systeemveranderingsproces in gang te zetten.
Lees meer >

Bodem centraal: zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie.
Lees meer >

Samen voor biodiversiteit

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers, overheden en burgers samenwerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we elke dag aan onze missie: een biodiverser en groener Nederland. 
Lees meer >

Aanvalsplan Landschapselementen gepresenteerd

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. 
Lees meer >

Een Aanvalsplan voor een natuurinclusieve samenleving

Demissionair Minister Carola Schouten van LNV maakte vanmiddag gelijk de sprong van natuurinclusieve landbouw naar een natuurinclusieve samenleving. Ze deed dat na ontvangst van het Aanvalsplan Versterking Landschappelijke Identiteit van Landschapselementen.
Lees meer >

‘Verplicht groene maatregelen bij woningbouw’

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit.
Lees meer >

Meld je aan voor webinar 'Aanvalsplan Landschapselementen'

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water.
Lees meer >

Jongeren en experts dagen politici uit om de biodiversiteits- en klimaatcrisis echt aan te pakken

Gisteren, donderdag 4 maart, vond het Groene Verkiezingsdebat 2021 plaats. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gingen jongeren, experts en politici van elf partijen in debat over oplossingen voor de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies. Onderwerpen die weinig aandacht krijgen in de verkiezingsprogramma’s.
Lees meer >