Verkenning Gebiedsregistratie van start

Gebiedsinitiatieven door zogenaamde ‘non-state actors’ spelen een belangrijke rol bij het behoud en herstel van biodiversiteit. Het gaat dan om initiatieven van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties, veelal met een betrokkenheid van gemeenten en provincies. Recent onderzoek van IUCN (‘Dutch non-state actor contributions to biodiversity’, 2020) laat zien dat de waarde van deze initiatieven groot is, maar nog verder kan worden vergroot als er meer monitoring zou plaatsvinden op nationaal niveau en de bijdragen zichtbaarder, beter erkend en beter beloond zouden worden.

Deze bevindingen sluiten goed aan bij het doel van de nieuwe ‘Verkenning Gebiedsregistratie’, die in oktober van start is gegaan. Deze verkenning heeft als doel om te komen tot een breed gedragen nationaal registratiesysteem voor gebieden waarin op vrijwillige basis wordt gewerkt aan de versterking van biodiversiteit. Deze registratie zal bijdragen aan transparantie en uiteindelijk aan de impact van deze initiatieven. Via een gebiedsregistratie kan over de doelen en de aanpak van gebiedsinitiatieven worden gecommuniceerd en kunnen stakeholders hierop reageren. Hierdoor kan betrokkenheid en kennisuitwisseling worden gestimuleerd en kunnen gebiedsinitiatieven in samenhang worden gemonitord. Ook kan de registratie worden gebruikt om zichtbaarder te worden voor potentiële financiers.

 

Internationale belangstelling

De registratie van gebieden waarin non-state actors bijdragen aan biodiversiteitsbehoud en -herstel staat ook internationaal in de belangstelling. Zo is het World Monitoring and Conservation Centre van UNEP (UNEP-WCMC) gestart met een inventarisatie van bestaande registratiesystemen en de opzet van een internationale monitor voor dit soort gebieden. Doel is om de bijdrage van deze gebieden aan de CBD doelstellingen (de Convention on Biological Diversity) zichtbaar te maken. De werkzaamheden van de verkenning zullen hier natuurlijk op worden afgestemd.

 

Aftrap

Half september vond een eerste gezamenlijk overleg plaats over de opzet van de verkenning. Hieraan namen de volgende organisaties deel: Veluwefonds, NL GreenLabel, Dutch Green Building Council, Sweco Nederland BV en RWS - Directie Water, Verkeer en Leefomgeving. Daarnaast werden bilaterale gesprekken gevoerd met IUCN-NL, Vlinderstichting en Earthmind. Deze laatste partij is tevens betrokken bij het onderzoek van UNEP-WCMC en coördinator van het Voluntary Conservation Area (VCA) initiatief. Bij het VCA zijn ook enkele Nederlandse initiatieven geregistreerd, zoals Ecodorp Boekel (zie foto).

 

Verdere stappen

Begin dit jaar worden in de verkenning verdere stappen gezet. Hierbij zal natuurlijk de interactie worden gezocht met de andere werkgroepen onder het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zoals de werkgroep Monitoring. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de verkenning vindt plaats door RWS, directie Water, Verkeer en Leefomgeving, afdeling Bodem en Ondergrond (Erik Verhallen) en adviesbureau CREM (Wijnand Broer).

 

Meer weten?

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem dan contact op met Erik Verhallen (erik.verhallen@rws.nl) of Wijnand Broer (w.broer@crem.nl).